En god skolestart

 

 

 

Førskole

Førskole er et frivilligt tilbud, som kan være med til at skabe en blidere overgang fra børnehave til skolelivet. Formålet med førskolen er at introducere børnene til, hvad det vil sige “at gå i skole”. At gøre dem trygge ved at færdes i skolens rammer og strukturer og øve grundlæggende skolefærdigheder (række hånden op, holde styr på sit penalhus, blive siddende på sin plads etc.).

Desuden er formålet med førskolen, at skabe de bedste betingelser for elevernes skoletrivsel. Den sociale dannelse starter i førskolen, hvor undervisningen tager udgangspunkt i lege og aktiviteter, der skal lære eleverne at fungere sammen, tage hensyn til hinanden, rumme hinandens forskelligheder og lære at alle har noget at bidrage med.

Der tages udgangspunkt i, at børnene blot er “store børnehavebørn”, så al “undervisning” foregår med leg, aktiviteter og udfordringer, der er passende for aldersgruppen.

Førskolen følger samme struktur i forhold til morgensamling og ringetider som resten af skolen. Når førskolen holder pauser i løbet af skoledagen, foregår det dog på den lille legeplads, som er forbeholdt førskoleeleverne og børnehaveklassen. Det er et mindre miljø, som er lettere at overskue. Her har eleverne mulighed for at udfolde sig og opleve ejerskab uden i første omgang at forholde sig til hele skolen.

Efter endt “skoledag” deltager førskoleeleverne i den almindelige SFO-tid og kan deltage i de forskellige aktiviteter og være en del af fællesskabet med de ældre børn.

Børnehaveklassen – Alfa

Når eleverne starter i børnehaveklassen, er der fortsat stor fokus på, at eleverne skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling. Der arbejdes videre med elevernes sociale færdigheder og klassens sociale spilleregler og målet er, at alle føler sig selv som del af klassefællesskabet.

Børnehaveklassen er et overgangsår, der for alvor bygger bro imellem de meget frie legende aktiviteter og den mere fagopdelte undervisning, eleverne møder i 1. klasse. Leg er fortsat en vigtig del af hverdagen og meget af den læring og udvikling, som foregår i børnehaveklassen, har en legende tilgang. Eleverne vil stifte bekendtskab med en række temaer, inden for dansk og matematik, som er de grundlæggende fag i børnehaveklassen. Derudover vil eleverne allerede i børnehaveklassen have musik, billedkunst, idræt og demokrati. Formålet er at give den enkelte elev passende udfordringer, der vækker deres naturlige nysgerrighed og giver dem lyst til at lære mere og lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling og dannelse.