Evaluering

Skolens evaluering

Her kan du læse mere om hvordan vi på Allindelille Friskole evaluerer.

EVALUERING PÅ ALLINDELILLE FRISKOLE

Evaluering er et væsentligt redskab i skolens daglige arbejde for at sikre, at skolens formål og værdigrundlag samt elevernes faglige udbytte og dannelse udmøntes i skolen. Ved hjælp af anvendelse af evalueringsredskaber og samtaler søger vi at skabe de optimale vilkår for alle elevers faglige, personlige, sociale udvikling og dannelse. Visionen for evaluering skal ses i sammenhæng med visionen for trivsel og visionen for skole-/hjemsamarbejdet. Ethvert samarbejde om eleven/undervisningen rummer evalueringsaspekter, da et godt samarbejde kræver konstant refleksion, evaluering og opfølgning.

 

ALLINDELILLE FRISKOLES VISION FOR EVALUERING ER, AT DEN SKAL MEDVIRKE TIL AT:

 • udvikle og forbedre
 • drage nytte af erfaringer
 • synliggøre, dokumentere og begrunde
 • bevidstgøre/reflektere

Visionen søges nået gennem hele skolens virksomhed og principper for evaluering.

 

PRINCIPPER FOR EVALUERING:

Vi evaluerer elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og udbytte af undervisningen gennem forskellige evalueringsværktøjer, afhængigt af hvad det er, der skal evalueres.

 

1. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og den videre formidling.

Kernen i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er dialoger, observationer, samarbejde og vurderinger:
Evalueringsværkstøjer som bruges:

 • Mat-prøver, matematik, efterår og forår, 1. – 9. kl.
 • ST-prøver og/eller SL-prøver, dansk, efterår og forår, differentieret fra 1. kl.
 • Sprogscreening i 0.kl.
 • Løbende individuelle mål i alle klasser.
 • Elevsamtaler efter behov i alle klasser.
 • Klassesamtaler, ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder etc.
 • Forældresamtaler, mindst én gang om året eller ved behov.
 • Forældremøder, mindst én gang om året eller ved behov.
 • Dagligt skole-/hjemsamarbejde, telefonopkald, e-mails/beskeder, dialog på skolen.
 • Individuelle handleplaner (ved behov).

 

2. Løbende evaluering af skolens undervisning

Evalueringen forholder sig til hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge (Forenklede Fælles Mål) samt inddrager opfølgningen af den foregående evaluering.

Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens fagplaner, årshjul og værdisæt, samt den enkelte klasses samlede faglige og sociale årsplan udarbejdet i teamet om klassen.

Kernen i den løbende evaluering er baseret på dialog, samarbejde og vurderinger.

Evalueringsværktøjer som bruges:

 • Ugentlige teammøder (i henholdsvis afdelingsteam, klasseteam eller fagteam).
 • Ugentlige lærermøder.
 • Pædagogisk rådsmøder.
 • Pædagogiske dage for hele personalegruppen.
 • UVM, mindst hvert tredje år.

 

Procedure for den dialogbaserede evaluering med fokus på opfølgning, justeringer, udviklingsområder og indsatsområder:

 • Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del- og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. teamet.
 • Evalueringen af ovenstående drøftes på fælles lærermøder.

Forældrekredsen orienteres om resultatet af skolens samlede evaluering samt opfølgningsplan på skolens hjemmeside.